THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÊMINA CHO NGHIÊN CỨU SINH

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÊMINA CHO NGHIÊN CỨU SINH

I. Mục đích xêmina

- Tạo cơ hội cho các nghiên cứu sinh (NCS) báo cáo những kết quả nghiên cứu của mình về các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu.

- Thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, các chuyên gia về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài nghiên cứu nhằm giúp NCS rút kinh nghiệm, định hướng nghiên cứu.

- Giúp cho NCS tháo gỡ những khúc mắc, khó khăn trong quá trình nghiên cứu đề tài, từ đó thúc đẩy tiến độ thực hiện luận án.

II. Nội dung xêmina

- Mỗi Bộ môn sẽ tổ chức 1 buổi xêmina cho NCS thuộc chuyên ngành của mình báo cáo các kết quả nghiên cứu, cụ thể là.

+ Chuyên ngành Địa lý kinh tế - xã hội

+ Chuyên ngành Địa lý tự nhiên

+ Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy Địa lí

- Số báo cáo của NCS: 10 báo cáo/ xêmina

III. Thời gian, địa điểm, thành phần xêmina

1. Thời gian

- Thời gian dự kiến: tháng 6 và tháng 10 năm 2017

- Thời lượng tổ chức: mỗi xêmina 1 ngày

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo - khoa Địa lý

3. Thành phần

- Cán bộ giảng dạy - khoa Địa lý

- NCS các khóa K33, K34, K35, K36

Publish: 5/25/2017 - Views: 385 - Lastest update: 12/15/2017 5:33:21 PM
Related