THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÊMINA CHO HỌC VIÊN CAO HỌC K26

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÊMINA CHO HỌC VIÊN CAO HỌC K26

I. Mục đích xêmina

- Tạo cơ hội cho các học viên cao học chia sẻ những hiểu biết, các kết quả nghiên cứu của mình.

- Giúp cho học viên rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiên cứu, trên cơ sở đó thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu.

- Thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, các chuyên gia về các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm giúp học viên tháo gỡ những khúc mắc, khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

II. Nội dung xêmina

- Mỗi Bộ môn sẽ tổ chức 1 buổi xêmina cho học viên cao học thuộc chuyên ngành của mình báo cáo các kết quả nghiên cứu, cụ thể là.

+ Các vấn đề về Địa lý kinh tế - xã hội

+ Các vấn đề về Địa lý tự nhiên

+ Các vấn đề về Lí luận và Phương pháp giảng dạy Địa lí

+ Các vấn đề về Bản đồ, viễn thám và GIS

- Số báo cáo của học viên: 10 báo cáo/ xêmina

III. Thời gian, địa điểm, thành phần xêmina

1. Thời gian

- Thời gian dự kiến: tháng 10 và tháng 11 năm 2017

- Thời lượng tổ chức: mỗi xêmina 1 ngày

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo - khoa Địa lý

3. Thành phần

- Cán bộ giảng dạy - khoa Địa lý

- Học viên cao học K26 của tất cả các chuyên ngành

Publish: 9/15/2017 - Views: 377 - Lastest update: 12/15/2017 5:36:43 PM
Related