NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

Địa lí học(Địa lí du lịch) (Mã ngành: 60310501): Thông tin chung (pdf)Chương trình khung (pdf) 

Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí (Mã ngành: 60140111)

Địa lí tự nhiên (Mã ngành: 60440217)

Địa lí học( Địa lí kinh tế xã hội) (Mã ngành: 60310501)

Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý (Mã ngành: 60440214)

Publish: 5/2/2016 - Views: 2357 - Lastest update: 5/2/2016 6:11:23 PM
Related