Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ánh

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Các hướng nghiên cứu chính: Ứng dụng bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường và giáo dục.

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh

2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1976

3. Quê quán: Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh

4. Chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

- Email: anh@hnue.edu.vn                        Tel: 0982579126

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn khoa, Ủy viên BCH công đoàn trường, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân trường.

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2000

- Năm vào ngành giáo dục: 2000

- Quá trình đào tạo:

+ Cử nhân: học tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp năm 2000.

+ Thạc sĩ: học tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp năm 2003.

+ Tiến sĩ: học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp năm 2014

6. Các hướng nghiên cứu chính:

- Ứng dụng bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường và giáo dục.

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học:

+ Bản đồ học đại cương

+ Bản đồ địa hình, đo vẽ địa hình và GPS

+ Bản đồ giáo khoa.

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 16

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

 

 

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

 

1. Các bài báo khoa học trong 5 năm gần đây

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1.

Aggregate indices method in soil quality evaluation using the Relative Soil Quality Index (RSQI).

Ho Ngoc Pham, Hai Xuan Nguyen, Anh Ngoc Nguyen, Diep Ngoc Tran

Applied and Environmental Soil Science. Volume 2015 (2015), Article ID 253729, 8 pages

2015

2.

Cơ sở khoa học để xác định hệ thống nội dung bản đồ môi trường đất cấp tỉnh.

 

Nguyễn Ngọc Ánh

Journal of science of HNUE – Natural Sci., 2001, Vol.56, No. 3, pp. 142-150.

2011

3.

Phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương và các đề xuất sử dụng hợp lý cây trồng

 

Nguyễn Ngọc Ánh

Tạp chí Kinh tế Sinh thái, ISSN 1859-2317. Số 40/2011, 61-68.

2011

4.

Ứng dụng chỉ tiêu chất lượng môi trường đất tổng cộng (TSQI) trong đánh giá và thành lập bản đồ chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Ngọc Ánh

Kỷ yếu Hội thảo Địa lý toàn quốc lần thứ VIII,  Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển.

2014

5.

Sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010 và ảnh hưởng của nó tới việc sử dụng hợp lý tài nguyên này ở Hải Dương.

Nguyễn Ngọc Ánh

Kỷ yếu Hội thảo Địa lý toàn quốc lần thứ VII, Khoa học địa lý phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam , 759-768.

2013

6.

Một số nguồn chính phát sinh chất thải rắn và các giải pháp bảo vệ môi trường ở Hải Dương.

 

Nguyễn Ngọc Ánh

Tập báo cáo Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ VI. Khoa học Địa lý với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam, 07-13

2012

7.

Đánh giá chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương.

 

Nguyễn Ngọc Ánh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa Địa lý, 131-138.

2010

8.

Ứng dụng phần mềm Mapinfo thành lập bản đồ địa lý phục vụ giảng dạy và nghiên cứu địa lý trong các trường phổ thông.

Nguyễn Ngọc Ánh

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, quản lý, dạy và học của tuổi trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, ISSN 0868-3719, (04/2005), 133-142.

2005

 

 

2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

1. Thực trạng các nguồn phát sinh chất thải rắn và sự ảnh hưởng của chúng tới môi trường ở Hải Dương.

2012- 2013

Đề tài cấp sở, mã số SPHN-12-168.

Đã nghiệm thu , xếp loại tốt

               

 

9. Khen thưởng

- Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1998.

- Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, năm 2013.

- Kỷ niệm trương vì sự nghiệp công đoàn, năm 2014.