Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Nguyễn Khắc Anh

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

1. Họ và tên: Nguyễn Khắc Anh

2. Ngày, tháng, năm sinh: 31/7/1967

3. Quê quán:  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay: Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác:1988

- Năm vào ngành giáo dục: 1988

- Quá trình đào tạo: 1984 – 1988 Đai học, 1995 – 1997 Thạc sĩ

6. Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí Kinh tế xã hội Việt Nam

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lí Kinh tế Việt Nam

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: khoảng 50

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

9. Khen thưởng