Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ - Chủ nhiệm Bộ môn Nguyễn Tường Huy

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội