Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ - Phó chủ nhiệm Bộ môn Nguyễn Đăng Chúng

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội