Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Nguyễn Đăng Chúng

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội