Đội ngũ cán bộ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Đức

Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý

Các hướng nghiên cứu chính: Đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo hướng dạy học tích cực, tăng cường ứng dụng ICT trong nghiên cứu và dạy học Địa lí, xây dựng phần mềm dạy học và kiểm tra đánh giá Địa lí, đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phát triển chương trình giáo dục phổ thông và đại học

1. Họ và tên: Đặng Văn Đức

2. Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1950

3. Quê quán: Hiển Dương, Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên         

4. Chỗ ở hiện nay: P7H6 Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1972

- Năm vào ngành giáo dục: 1972

- Năm 2006-2011: Bí thư Đảng ủy khoa và Trưởng khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội

- Quá trình đào tạo:

+ Tốt nghiệp Đại học năm 1972 chuyên ngành Địa lí tại Khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội

+ Bằng Đại học 2 năm 1998 chuyên ngành Tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQGHN

+ Hoàn thành luận án tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí năm 1993 tại Trường ĐHSP Hà Nội

6. Các hướng nghiên cứu chính:

      - Đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo hướng dạy học tích cực

      - Tăng cường ứng dụng ICT trong nghiên cứu và dạy học Địa lí

      - Xây dựng phần mềm dạy học và kiểm tra đánh giá Địa lí

      - Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá theo định

         hướng phát triển năng lực

      - Dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

      - Phát triển chương trình giáo dục phổ thông và đại học

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Lí luận và phương pháp dạy học địa lí

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

      + Phương pháp luận và phương pháp dạy học địa lí

      + Những vấn đề phương pháp dạy học ở trên thế giới và Việt Nam

      + Công nghệ dạy học

      + Ứng dụng ICT trong nghiên cứu và dạy học địa lí

      + Giáo dục vì sự phát triển bền vững

      + Phát triển chương trình dạy học theo định hướng hình thành phẩm chất và năng lực

          học sinh

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp:

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 45

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: 14 NCS (5 đã bảo vệ TS)     

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

    * Tạp chí khoa học

- Ứng dụng ICT vào đổi mới phương pháp dạy học ở ĐHSP trong quá trình hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, 2010

 - Tổ chức hoạt động GDPTBV ngoài giờ lên lớp theo hướng tăng cường đặt và giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Địa lí Đông Nam Á lần thứ 12 tại Việt Nam. 2010

- Thiết kế mô đun GDPTBV dựa trên thực tế địa phương cho hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng phương pháp tiếp cận khoa học. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, 2011

 - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lí. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, 2012

- Các giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 7. 2012

 - Cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới đào tạo giáo viên theo hướng nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Địa lí ĐHSP Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, 2013

- Cơ sở khoa học của việc đổi mới phương pháp dạy học Địa lí theo quan điểm sư phạm tương tác. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, 2014.

* Sách chuyên khảo:

 - Phương pháp dạy học Địa lí theo hướng tích cực (Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa). Nxb ĐHSP, 2012.

 - Lí luận dạy học Địa lí (Phần đại cương) (Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa). Nxb ĐHSP, 2012.

* Đề tài nghiên cứu KH&CN

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin Địa lí (GIS)-Viễn thám phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập ở khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội. 2010.

- Nghiên cứu mô hình sách giáo viên hiện đại. 2011.

- Tham gia Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3: “Nghiên cứu khả năng ứng phó với thiên tai và đề xuất giải pháp tổng thể nâng cao năng lực phòng tránh của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên”. Mã số: TN3/X13.(2015)

10. Khen thưởng

    - Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

    - Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ

    - Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ