Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Nguyễn Tú Linh

Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý

Các hướng nghiên cứu chính: Phát triển năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ cho học sinh trung học phổ thông

1. Họ và tên: Nguyễn Tú Linh

2. Ngày, tháng, năm sinh: 11/09/1980

3. Quê quán: Văn Quán- Lập Thạch- Vĩnh Phúc

4. Chỗ ở hiện nay: Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2005

- Năm vào ngành giáo dục: 2008

          - Quá trình đào tạo:

          + Tốt nghiệp đại học, khoa Địa lí, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2002

          + Tốt nghiệp thạc sỹ, khoa Địa lí, Đại học Sư phạm Hà Nộ năm 2005

6. Các hướng nghiên cứu chính: Phát triển năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ cho học sinh trung học phổ thông

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Thực hành Bản đồ giáo khoa, Thực hành Phương pháp phổ thông

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp:

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

- Bài tập Địa lí 12, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ (cb), Nguyễn Tú Linh, Phạm Ngọc Trụ, NXB Giáo dục, 2011

- Sử dụng sơ đồ trong việc hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí 12-THPT, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, 2011

- Thực trạng sản xuất của trang trại chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2012, Tạp chí khoa học- Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 3/2014

- Vận dụng cách thiết kế câu hỏi của PISA vào môn Địa lí nhằm phát huy năng lực đọc hiểu cho HS THPT. Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 49, tháng 4/2015

9. Khen thưởng