Đội ngũ cán bộ

Thạc sỹ Đoàn Thị Thanh Phương

Bộ môn Phương pháp dạy học Địa lý

Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí, Giáo dục môi trường, Giáo dục vì sự phát triển bền vững

1. Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Phương

2. Ngày, tháng, năm sinh: 19.06.1977

3. Quê quán: Xuân Trường, Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay: Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2001

- Năm vào ngành giáo dục: 2003

- Quá trình đào tạo:

+ 1996 – 2000: Sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

+ 2001 – 20013: Học viên Cao học K 11, khoa Địa Lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. Các hướng nghiên cứu chính:

- Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí

- Giáo dục môi trường

- Giáo dục vì sự phát triển bền vững

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Giáo dục môi trường, Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông, Lí luận và Phương pháp dạy học Địa lí.

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 20 sinh viên

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

7. Đoàn Thị Thanh Phương (2010),  Hoạt động ngoại khóa – Một hình thức dạy học hiệu quả dành cho sinh viên Địa lí trong học phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững”, Tạp chí Giáo dục, Số 246 kì 2, tr58-60.

8. Đoàn Thị Thanh Phương (2012), Học tập học phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 294, kì 2, tr53-54.

9. Đoàn Thị Thanh Phương (2012), Sử dụng hình thức khảo sát thực tế trong dạy học Giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên Địa lý (Lấy ví dụ về hình thức khảo sát môi trường nước tại địa phương), Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Huế 9/2012, Nxb khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr348-352.

10. Đoàn Thị Thanh Phương (2012), Thiết kế các mô đun dạy học về Giáo dục vì sự phát triển bền vững dùng để giảng dạy cho sinh viên khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài khoa học và Công nghệ cấp trường, Mã số: SPHN-12-163, Chủ nhiệm đề tài.

11. Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Thu Anh, Đoàn Thị Thanh Phương (2012), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn địa lí lớp 6, Nxb Đại học Sư phạm.

12. Đoàn Thị Thanh Phương (2014), Hướng dẫn sinh viên khoa Địa lí  thiết kế trò chơi dạy học về giáo dục môi trường (thông qua học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững), Tuyển tập Báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 8, Nxb Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 979 – 986.

9. Khen thưởng

- Giấy chứng nhận nhiều năm đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Giấy chứng nhận nhiều năm đạt danh hiệu “Gỏi việc trường, đảm việc nhà” của Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.