Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ - Trưởng Khoa Đỗ Văn Thanh

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Hướng nghiên cứu chính: Phân tích và đánh giá địa lý tự nhiên tổng hợp, ứng dụng GIS và viễn thám trong giảng dạy và nghiên cứu địa lý

1. Họ và tên: Đỗ Văn Thanh

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1973

3. Quê quán: TP Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay: Số 18, tổ 6, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0912880905. E-mail: thanhcfic@gmail.com

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1994 tại Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Bộ NN và PT Nông thôn

- Năm vào ngành giáo dục: 2005

- Quá trình đào tạo:

+ Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1994

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ: 2003

+ Bảo vệ luận án Tiến sĩ : 2011

6. Các hướng nghiên cứu chính:

 - Phân tích và đánh giá địa lý tự nhiên tổng hợp

 - Ứng dụng GIS và viễn thám trong giảng dạy và nghiên cứu địa lý

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Viễn thám ứng dụng, GIS ứng dụng, Cơ sở GIS,

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học: GIS và ứng dụng trong địa lý, Cảnh quan ứng dụng, Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu địa lý tự nhiên tổng hợp.

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 20 sinh viên

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 4

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn: đang hướng dẫn 2 NCS

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây.

Các đề tài:

1. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt - Lào (tỉnh Kontum và Attapeu) phục vụ quy hoạch các khu dân cư và phát triển bền vững. KHCN – TN3/11-15, 2011-2014 (tham gia).

2. Nghiên cứu tổng hợp thoái hóa đất, hoang mạc hóa ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững. TN3/T01 Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước. KHCN-T3/11-15, 2011-2015 (tham gia).

3. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch, hoạch định không gian và đề xuất các giải pháp. Chương trình Tây Nguyên 3. Mã số: TN3/TN19, 2013-2015 (tham gia).

Các bài báo:

1. Đỗ Văn Thanh ( 2011), Phân tích cấu trúc cảnh quan sinh thái tỉnh Bắc Giang phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 40, tr 11– 20.

2. Đỗ Văn Thanh ( 2011), Đánh giá khả năng đất đai và đề xuất hướng sử dụng cho các loại hình sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 14, tr 83–88.

3. Đỗ Văn Thanh ( 2011), Phân kiểu kinh tế xã hội các xã và đề xuất trình tự ưu tiên đầu tư xóa đói giảm nghèo theo nhóm xã của tỉnh Bắc Giangg, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 39, tr 18– 26.

4. Đỗ Văn Thanh (đồng tác giả) ( 2012), Tiếp cận hệ thống trong liên kết phân tích lưu vực và cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VI, tr 777-782.

5. Đỗ Văn Thanh (đồng tác giả) ( 2012), Prediction climate change impacts on argiculture land-use using Salut-WebGIS”: case study in Red river delta, Viet Nam, Proceeding International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Developement in Earrth and Allied Sciences, GIS-IDEAS 2012, Ho Chi Minh city, October 2012, page 212-217.

6. Đỗ Văn Thanh (đồng tác giả) ( 2013), Robust Agricultural Policies Alternatives of Vietnam under Climate, Proceeding International Conference on Earth Observations and Cocietal Impacts, ICEO&SI 2013, Tainan, Taiwan, June 2013, page 60-65.

7. Đỗ Văn Thanh (đồng tác giả) ( 2015), Cơ sở địa lý học đề xuất mô hình hệ kinh tế - sinh thái bền vững cho một số vùng địa lý trọng điểm khu vực Tây Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, tr 534-542.

8. Đỗ Văn Thanh (đồng tác giả) ( 2016), Thực trạng sinh kế của người dân tái định cư vùng bán ngập xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, số 2, tr 34– 42.

 

 Sách:

1. Lại Vĩnh Cẩm, Lê Văn Hương, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Văn Hồng, Cơ sở địa lý học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hành lang kinh tế Đông Tây, Nhà xuất bản khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012, 221 tr.

2. Đỗ Văn Thanh (tham gia), Bách khoa thư (phần Hà Nội mở rộng), NXB Hà Nội, 2015.

9. Khen thưởng

- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm năm 2011, 2012, 2014.