Đội ngũ cán bộ

Thạc sĩ Trần Xuân Duy

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Hướng nghiên cứu chính: Đánh giá đất đai, mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và lớp phủ, biến đổi khí hậu, ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu đô thị

1. Họ và tên: Trần Xuân Duy

2. Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1986

3. Quê quán: Thái Bình

4. Chỗ ở hiện nay: P204 TTB3 Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2008

- Năm vào ngành giáo dục: 2011

- Quá trình đào tạo:

+ Đại học: học tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, tốt nghiệp năm 2008.

+ Thạc sĩ: chuyên ngành Địa lý tự nhiên tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, tốt nghiệp năm 20010.

chuyên ngành Geospatial Technologies tại châu Âu (Universitat James I, University Muenster, University Lisbon), tốt nghiệp năm 2016.

6. Các hướng nghiên cứu chính: Đánh giá đất đai, mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và lớp phủ, biến đổi khí hậu, ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu đô thị

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Cơ sở GIS, GIS ứng dụng, Viễn thám ứng dụng

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 03

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây

Duy X. Tran,  Filiberto Pla, Pedro Latorre-Carmona, Soe W. Myint, Mario Caetano, Hoan V. Kieu, 2017. Characterizing the Relationship between Land Use Land Cover Change and Land Surface Temperature.  ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing., 124 (2017), pp.119-132.

Nguyễn Viết Thịnh, Kiều Văn Hoan, Trần Xuân Duy, Đỗ Văn Thanh, 2017. Ứng dụng ArcGIS trong nghiên cứu và giảng dạy địa lý. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trần Diệu Thúy, Trần Xuân Duy, Trình Tiến Đức, Đặng Nguyễn Hiền Lương, 2014. Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt và lớp phủ - sử dụng đất thành phố Hà Nội. Hội nghị địa lý toàn quốc, Vol. 6 (2014), 102 - 110, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyen Thi Ha Nhung, Tran Xuan Duy, 2013.  Tiếp cận không gian và ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên ven biển Việt Nam. Tạp chí khoa học, ĐHSPHN Vol. 6 (2013), 102 - 110.

Niem Tu Huynh; Wen Lin; Renee L. Ness; Darlene Occena-Gutierrez; Xuan Duy Tran, 2013. Southeast Asia 2050-2100: Imagining New Lifeways/Lifestyles. In After Climate Change and Culture-shift: Imagining a World, ed. J. Norwine. New York, NY: Springer.