Đội ngũ cán bộ

Thạc sĩ - Phó chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Minh Ngọc

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS