Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ Đặng Vũ Khắc

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS