Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ Ngô Thị Hải Yến B

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội