Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ Đặng Thị Huệ

Bộ môn Địa lý tự nhiên

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí Tự nhiên tổng hợp, Cảnh quan học

1. Họ và tên: Đặng Thị Huệ

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/06/1976

3. Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

4. Chỗ ở hiện nay: số 11, ngách 63/212 đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1999

- Năm vào ngành giáo dục: 1999

- Quá trình đào tạo:

+ Đại học: học tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, tốt nghiệp năm 1998.

+ Thạc sĩ: tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, tốt nghiệp năm 2001.

+ Tiến sĩ: tại khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, tốt nghiệp năm 2014

6. Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí Tự nhiên tổng hợp, Cảnh quan học

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Học phần Tự nhiên các châu lục

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 10

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây

- Đặng Thị Huệ (2010). Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa cảnh quan với nông, lâm nghiệp và du lịch bền vững.  Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần 5. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Trang 98-105.

- Đặng Thị Huệ, Lý Trọng Đại (2012). Đánh giá cảnh quan cho phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ. Hội nghị Khoa học Địa lí lần thứ 6, Huế. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Trang 355-363.

- Đặng Thị Huệ, Lý Trọng Đại (2013). Đánh giá cảnh quan cho phát triển cây bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 29, số 2, tr.17-25.

Đề tài:

- Nghiên cứu đánh giá mức độ thích nghi cảnh quan cho phát triển cây bưởi đặc sản huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Mã số SPHN-13-322

9. Khen thưởng