Đội ngũ cán bộ

Thạc sĩ Vũ Thị Hằng

Bộ môn Địa lý tự nhiên

Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên, tài nguyên nước, môi trường, giáo dục phát triển bền vững, truyền thông và quan hệ công chúng trong lĩnh vực môi trường và phát triển.

1. Họ và tên: Vũ Thị Hằng

2. Ngày, tháng, năm sinh: 7/11/1976

3. Quê quán: Hải Phòng

4. Chỗ ở hiện nay:P411 Tòa OCT2 Khu Chức năng Đô thị XuânPhương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HàNội

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 1999

- Năm vào ngành giáo dục: 1999

- Quá trình đào tạo:

6. Các hướng nghiên cứu chính: Địa lí tự nhiên, tài nguyên nước, môi trường, giáo dục phát triển bềnvững, truyền thôngvà quan hệ công chúng trong lĩnh vực môi trường và phát triển…

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên đại cương

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp:

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Liệt kê các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gầnđây.

* DỰ ÁN:

  1. Dự án Giáo dục di cư an toàn trong trường học ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Quỹ Châu Á (2009 – 2011)
  2. Chuyên gia trong nước về Giáo dục môi trường và quan hệ công chúng. Dự án Bảo vệ Môi trường Vịnh Hạ Long (JICA) (2011 – 2012)
  3. Xây dựng năng lực các hiệp hội kinh doanh và truyền thông địa phương nhằm tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) (2014 – 2015).