Đội ngũ cán bộ

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội