Đội ngũ cán bộ

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội

Các hướng nghiên cứu chính: Những vấn đề về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp – lâm nghiệp – ngư nghiệp, quần cư, địa lí đô thị và vùng nông thôn, quản lí lưu vực, quản lí tổng hợp vùng ven biển; Các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, mô hình hóa không gian trong nghiên cứu địa lí; các vấn đề về phương pháp luận của khoa học Địa lí

1. Họ và tên: Nguyễn Viết Thịnh              

2. Ngày, tháng, năm sinh:  01/09/1951

3. Quê quán: Hưng Yên

4. Chức vụ hiện nay:

          - Giáo sư, Giảng viên cao cấp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

          - Học vị: Tiến sĩ Địa lí

          - Chức danh khoa học:   Giáo sư (2002).

          - Địa chỉ liên hệ: GS. TS Nguyễn Viết Thịnh, Khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội, 136  Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

          - ĐT: 0912210096, e-mail : thinhnv@hnue.edu.vn

5. Các hướng nghiên cứu chính:

          Là chuyên gia về Địa lí kinh tế- xã hội Việt Nam, chuyên nghiên cứu những vấn đề về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp – lâm nghiệp – ngư nghiệp, quần cư, địa lí đô thị và vùng nông thôn, quản lí lưu vực, quản lí tổng hợp vùng ven biển. Quan tâm nhiều đến các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, mô hình hóa không gian trong nghiên cứu địa lí; các vấn đề về phương pháp luận của khoa học Địa lí.

6. Về tham gia đào tạo Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ

          - Ở bậc Sau đại học: giảng dạy 4 giáo trình chuyên đề cho thạc sĩ, 1 chuyên đề về phương pháp nghiên cứu và viết luận án cho NCS.

          - Đào tạo nghiên cứu sinh : đã hướng dẫn thành công 14 luận án tiến sĩ, trong đó hướng dẫn chính là 7, hướng dẫn phụ là 7. Có 2 luận án bảo vệ được đánh giá xuất sắc. Chuyên ngành hướng dẫn là Địa lí kinh tế và chính trị, Địa lý học, Lí luận và Phương pháp giảng day Địa lí.

          - Hiện đang là hướng dẫn chính của 06 Nghiên cứu sinh đang làm luận án.

          - Đã hướng dẫn hơn 30 luận văn Thạc sĩ đã bảo vệ thành công.

Nhiều lần được giữ các cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận án TS cấp Nhà nước, phản biện độc lập, phản biện chính thức, thư kí Hội đồng.Các hội đồng này được tổ chức ở các cơ sở đào tạo sau đại học khác nhau như ĐHSP Hà Nội, ĐHKHTN- ĐHQG HN, Đại học Kinh tế Quốc dân, ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Viện Địa lí. 

7. Về nghiên cứu khoa học và công nghệ

7.1 Các bài báo khoa học:

          - 40 bài báo khoa học đăng ở các tạp chí khoa học khác nhau trong nước, ở nước ngoài.  

          - Một số bài báo tiêu biểu:

 1. Nguyễn Viết Thịnh - Đánh giá địa lí kinh tế các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở vùng kinh tế Đông Nam Bungari. Tạp chí “Tin tức Hội địa lí Bungari”, quyến XXV (XXXV), 1987, tr. 129-142. Sofia (tiếng Bungari).
 2. Nguyễn Viết Thịnh - Đánh giá hiệu quả kinh tế của sự phân bố sản xuất trong ngành trồng trọt trên cơ sở phương pháp đánh giá kinh tế đất (lấy thí dụ ở vùng kinh tế Đông Nam Bungari). TBKH ĐHSP HN I, số 1/1990, tr. 96-103.
 3. Nguyễn Viết Thịnh - Sự phân hoá lãnh thổ kinh tế - xã hội huyện Tiền Hải (Thái Bình). TBKH ĐHSP HN I, số 5/1991, tr.30-34.
 4. Nguyễn Viết Thịnh, Trần Văn Ý và Nguyễn Đình Dương - Trường mật độ, trường tương quan và ứng dụng trong nghiên cứu địa lí. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 3/1992, tr.5-13.
 5. Nguyễn Viết Thịnh - Vấn đề tái định cư ở  vùng lòng hồ Hoà Bình. TBKH của các trường Đại học, số 2/1992, Chuyên đề Địa lí - Khí tượng thuỷ văn, tr. 28-34.
 6. Nguyễn Viết Thịnh - Đánh giá tác động xã hội của việc xây dựng đập và hình thành hồ thuỷ điện Sơn La. TBKH của các trường Đại học, số chuyên đề Khoa học Môi trường, 1993, tr.28-33.
 7. Philip Hirsch & Nguyen Viet Thinh - Implications of economic reform in Vietnam: agrarian and environmental change in Hien Luong. Australian Geographer, Vol.27, No 2, 1996, pp. 165-183.
 8. Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thanh Bình - Thử nghiệm định hướng tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đồng bằng sông Hồng. TBKH ĐHSP HN, 4/1996, tr.8-13.
 9. Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thanh Bình - Phân loại tự động các huyện đồng bằng sông Hồng theo điều kiện sống của hộ nông thôn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 234/11-1997, tr. 37-41.
 10.  Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh - Nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nông nghiệp vùng trũng Hà Nam Ninh. TBKH ĐHSP-ĐHQG HN, số 2-1998, tr. 136-147.
 11.  Fiona Miller, Nguyen Viet Thinh, Do Thi Minh Duc - Resource management in the Vietnamese Mekong Basin. Working Paper No.74. Asia Research Centre, Murdoch University, Western Australia. 67 tr.
 12. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức - Định lượng và định tính trong nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội. TBKH ĐHSP-ĐHQG HN, số 5-1998, tr. 136-146.
 13. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Thanh Hoa - Phân tích sự hoà nhập cuộc sống đô thị của người di cư tự do vào thành phố Hà Nội. TBKH ĐHSP -ĐHQG HN, số 2-1999, tr. 98-105.
 14. Nguyễn Viết Thịnh ,Đỗ Thị Minh Đức (2001b) -Di cư giữa các tỉnh và các vùng ở Việt Nam. Thông báo khoa học của các trường đại học. Địa lí /2001. Tr 77-87
 15. Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh và Berit Aasen(2001c)- Đặc điểm nghề cá và thị trường tiêu thụ sản phẩm nghề cá vịnh Bắc Bộ. Thông báo khoa học của các trường đại học. Địa lí /2001.Tr 91-100.
 16. N.V. Thịnh (2002b)- Sử dụng  mô hình phân tích nhân tố trong phân nhóm các tỉnh theo trình độ phát triển kinh tế. Tạp chí Địa lý nhân văn, Trung tâm KHXH & NVQG. Số 2/2002. Tr. 3-10
 17. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức (2003). Phân kiểu các huyện cả nước theo các chỉ tiêu dân số học và điều kiện sống của hộ gia đình theo phương pháp phân cụm không thứ bậc. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội số 2-2003, tr. 97-103.
 18. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Tường Huy - Sử dụng phương pháp Q-sort trong nghiên cứu quan điểm và nhận thức của cộng đồng địa phương về quản lý nghề cá. Tạp chí khoa học số 2 năm 2005, Đại học Sư phạm Hà Nội, tr. 73- 80
 19. Đỗ Thị Minh Đức và Nguyễn Viết Thịnh - Phân tích dòng di cư và tính chọn lọc của di cư vào thành phố lớn ở Việt Nam trong thập kỉ 90 (thế kỉ XX) và thập kỉ đầu thế kỉ XXI. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, số 6/2008, tr.3-16.
 20.  Nguyễn Viết Thịnh – Phân tích địa lí kinh tế về trang trại nuôi thủy sản qua Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, số 2/2009, tr.3-16.
 21.  Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh – Nông thôn Đồng bằng sông Hồng dưới góc nhìn địa văn hóa. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, số 2/2010, tr.3-12.
 22.  Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh Assessing Impacts of Climate Change on Economic Activities in Quảng Nam Province, Vietnam. SEAGA Conference 2012, Singapore, 27-30/11/ 2012
 23.  Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức - Những động thái mới trong biến đổi dân số và cơ cấu tuổi – giới tính của dân số Việt Nam. Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, số 6/2013; tr.116-129.
 24. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức - Vai trò của giảng viên và các tổ bộ môn dạy khoa học cơ bản trong việc hình thành và nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên địa lí. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, 12/10/2013.

7.2. Giáo trình, chuyên khảo

          - 19 giáo trình và tài liệu tham khảo dành cho nghiên cứu sinh, thạc sĩ, sinh viên đại học và giáo viên PTTH, xuất bản tại NXB Giáo dục, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, ĐHSP Hà Nội. Tham gia viết các bộ sách Địa lí lớp 10, 12 (CCGD), lớp 10, 12 (ban KHXH), lớp 11 (ban KHTN) bao gồm cả sách giáo khoa và sách giáo viên.

          - Một số giáo trình và chuyên khảo tiêu biểu:

 1. Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh - Giáo trình Địa lí kinh tế- xã hội Việt Nam (tập 1), xuất bản lần đầu năm 2000, tái bản (có sửa chữa bổ sung đến lần thứ năm, 2009. NXB Giáo dục.
 2. Đỗ Thị Minh Đức (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Vũ Như Vân – Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (tập 2). NXB Đại học Sư phạm, 2008.
 3. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức – Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện Việt Nam. NXB Từ điển bách khoa, 2005.

7.3. Tham gia và chủ trì đề tài NCKH

          - Tham gia 4 đề tài cấp Nhà nước (chủ trì 3 đề tài nhánh), chủ trì 1 đề tài NCCB cấp Nhà nước,  4 Dự án và đề tài nghiên cứu cấp Trung tâm KHTN&CNQG, nhiều đề tài nghiên cứu theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ ngành và địa phương.

          - Tham gia 7 dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài (Ôxtrâylia, Nauy,  EU).

          - Chủ nhiệm 8 đề tài cấp Bộ đã bảo vệ thành công.

          - Chủ nhiệm các Dự án nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, tiêu biểu là “E-book Địa lý 6”, E-book Địa lý 7”, Giáo trình điện tử “Địa lý tự nhiên đại cương”.