Đội ngũ cán bộ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Hùng

Bộ môn Địa lý tự nhiên

Hướng nghiên cứu: Khí hậu, thủy văn và môi trường