Đội ngũ cán bộ

Tiến sĩ - Phó chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Thị Thu Hiền

Bộ môn Địa lý tự nhiên

Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên tổng hợp

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Sinh năm: 21/05/1978

3. Quê quán: Tân Lãng - Lương Tài - Bắc Ninh

4. Chỗ ở hiện nay: Tập thể Quân đội Bắc Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.

5. Quá trình công tác:

- Năm bắt đầu công tác: 2001

- Năm vào ngành giáo dục: 2001

- Quá trình đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học năm 2000 ngành Cử nhân Sư phạm Địa lý tại ĐHSP Hà Nội.

+ Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2003 chuyên ngành Địa lý tự nhiên tại ĐHSP Hà Nội.

6. Hướng nghiên cứu chính: Địa lý tự nhiên tổng hợp

7. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Chuyên đề giảng dạy đại học:

            1. Địa lý Tự nhiên các lục địa 1

            2. Địa lý Tự nhiên các lục địa 2

- Chuyên đề giảng dạy sau đại học:

- Số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: 6 

- Số lượng hướng dẫn luận văn thạc sĩ:

- Số nghiên cứu sinh hướng dẫn:      

8. Các công trình khoa học tiêu biểu (sách, báo, đề tài) trong 5 năm gần đây

Các bài báo

1. Nguyễn Thị Thu Hiền (2013). Cơ sở lí luận về mối quan hệ giữa trượt lở đất và mưa ở tỉnh Quảng Nam. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 3 (tr. 164-172).

2. Nguyễn Thị Thu Hiền (2015). Biến đổi mưa ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1981-2010. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 4 (tr. 159-167).

Các đề tài NCKH

1. Nguyễn Thị Thu Hiền (chủ nhiệm đề tài) (2010-2012) . Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu điều kiện hình thành trượt lở đất và nguy cơ trượt lở đất dưới tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Thu Hiền (chủ nhiệm đề tài) (2013-2015). Phân tích các nhân tố hình thành trượt lở đất ở tỉnh Quảng Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

9. Khen thưởng

            - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011 - 2012