Giới thiệu chung

Từ mùa thu năm 1956 đến nay, mục tiêu đào tạo của Khoa Địa lý ngày càng hoàn thiện với nhiệm vụ ngày một đa dạng hơn, cao hơn phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước trong mỗi giai đoạn. Một số nhiệm vụ chủ yếu gồm:

- Đào tạo giáo viên địa lý có chất lượng cho phổ thông trung học, đồng thời góp phần đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu thuộc lĩnh vực này cho các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan nghiên cứu ở Trung ương và địa phương.

- Nghiên cứu khoa học (cơ bản, ứng dụng, giáo dục) và vận dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn (kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo) của đất nước.

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về địa lý cho cán bộ từ các nguồn khác nhau, và đặc biệt là cho đội ngũ giáo viên ở phổ thông...

Trên cơ sở này, Khoa Địa lý đã trở thành ngọn cờ đầu trong ngành Địa lý Sư phạm của toàn quốc.


xvideos xopornofilme pornoruhe.com coheteporno.com