STT Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài
1 Phát triển mô hình đa tiêu chí nhằm đánh giá nguy cơ lũ quét trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu cho khu vực miền núi Việt Nam SPHN19-08 TS. Dương Thị Lợi
2 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh Sentinel trong giám sát môi trường tại thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 105.08-2018.302  TS. Đặng Vũ Khắc
3 Xây dựng kịch bản hạn khí tượng phục vụ phát triển kinh tế   xã hội bền vững cho khu vực cửa sông Tiền (Đồng bằng sông Cửu Long) trong bối cảnh biến đổi khí hậu B2019 –SPH - 03 PGS. TS. Đào Ngọc Hùng
4 Ứng dụng Viễn thám và GIS trong đánh giá thực trạng không gian xanh đô thị thành phố Hà Nội. SPHN21-02 TS. Dương Thị Lợi
5 Xây dựng Khung Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường cấp Trung học cơ sở theo định hướng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể B2019 - SPH - 03 MT PGS.TS. Ngô Thị Hải Yến
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên phổ thông trong bối cảnh giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam 503.01-2020.302 TS. Nguyễn Phương Thảo
admin:09/08/2022