Hình ảnh: 
Caption: 
Hoạt động Đào tạo chính quy
Mô tả: 
Đào tạo giáo viên địa lý có chất lượng cho phổ thông trung học