Hình ảnh: 
Học tập  và nghiên cứu những lĩnh vực chuyên ngành.
Caption: 
Hoạt động ngoại khóa sinh viên