Hình ảnh: 
Nghiên cứu Khoa học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.
Caption: 
Hoạt động nghiên cứu khoa học