Xây dựng kịch bản hạn khí tượng phục vụ phát triển kinh tế   xã hội bền vững cho khu vực cửa sông Tiền (Đồng bằng sông Cửu Long) trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Năm: 
B2019 –SPH - 03
Tác giả: 
PGS. TS. Đào Ngọc Hùng
Nghiên cứu hoa học: