Năm: 
2022
Tác giả: 
Trịnh Q. Thạch, Hoàng Th. Tuân, Ng. H Thắng, ĐTX May K69
Nghiên cứu hoa học: