Năm: 
2022
Tác giả: 
Lương Minh Phùng K69B và Lò Văn Tuân K69B
Nghiên cứu hoa học: